1. หน้าแรก
  2. ข้อมูลสหกรณ์
  3. ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2534 โดยนายชอบ ดียิ่ง อดีตนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดตั้ง และเริ่มดำเนินกิจการ วันที่ 17 เมษายน 2534 เป็นต้นมา

ทำเนียบผู้บริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

1. นายแพทย์ชอบ ดียิ่งพ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2537
2. นายแพทย์อภิชัย ศิริวิวัฒน์พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541
3. นายแพทย์ชอบ ดียิ่งพ.ศ. 2542
4. นายแพทย์ธวัชชัย วานิชกรพ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545
5. น.ส.ไพเราะ ไตรติลานันท์ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
6. นายบุญลือ บุญศิริพ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
7. ทันตแพทย์สถาพร จันทรพ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555
8. นายปรีชา เฮงสมบุรณ์พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557
9. ทันตแพทย์สถาพร จันทรพ.ศ. 2558
10. นายปรีชา เฮงสมบุรณ์พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2560
11. นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดาพ.ศ. 2560 - พ.ศ.2561
12. นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์พ.ศ. 2561 - 2563
13. นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์พ.ศ. 2564 - 2565
14. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน