1. หน้าแรก
  2. บริการของสหกรณ์
  3. การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

คุณสมบัติสมาชิก


ประเภทสมาชิกสามัญ(ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ)

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือข้าราชการที่เคยเป็นสมาชิกและได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา หรือ
ข. เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

2. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

ประเภทสมาชิกสมทบ(ลูกจ้างชั่วคราว)

1.
ก. เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ข.เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ค. เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกสหกรณ์ที่บรรลุนิติภาวะ

2. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

การสมัครสมาชิก
1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรองในคำรับรองของผู้บังคับบัญชา
2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30 บาท (สหกรณ์จะหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนของผู้สมัคร)
3. ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ฯ
4. การถือหุ้นสหกรณ์ (อัตราค่าหุ้นละ 10 บาท) ต้องถือหุ้นตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์

การถือหุ้นสหกรณ์

1. สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ดังต่อไปนี้

เงินได้รายเดือน (บาท) ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า (หุ้น) จำนวนเงิน (บาท)
เกินกว่า 7,000 ถึง 9,000 บาท 20 200
เกินกว่า 9,000 ถึง 11,000 บาท 25 250
เกินกว่า 11,000 ถึง 13,000 บาท 30 300
เกินกว่า 13,000 ถึง 15,000 บาท 35 350
เกินกว่า 15,000 ถึง 20,000 บาท 40 400
เกินว่า 20,000 บาท 50 500

2. ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงหว่าอัตราที่กำหนด หรือ จะขอซื้อหุ้นเพิ่มอีกเมื่อใด ก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้อง ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของสหกรณ์

3.สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และ ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือค่าหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความ จำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

4 .ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแล้วลาออก หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ หากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งใหม่ ต้องพ้นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ใบสมัครสมาชิกสามัญ
  2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ