เงินฝาก


ประเภทเงินฝากออมทรัพย์


ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 • เปิดบัญชี 100 บาทขึ้นไป
 • กรณีมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100 บาท สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้
 • สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินฝากรายวันตามยอดเงินคงเหลือและทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
 • สามารถฝาก-ถอนได้ตลอดเวลา
 • อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์
 • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่สหกรณ์
 • การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องนำบัตรประจำประชาชนพร้อมสมุคคู่ฝากมาด้วยทุกครั้ง

  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์


 • เปิดบัญชี 1,000 บาทขึ้นไปเพียงบัญชีเดียว
 • กรณีมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100 บาท สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้
 • สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินฝากรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
 • ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป 
 • ในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์
 • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่สหกรณ์
 • การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องนำบัตรประจำประชาชนพร้อมสมุคคู่ฝากมาด้วยทุกครั้ง

  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ


เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

เงินฝากออมทรัพย์หลังเกษียณ

 • สมาชิกต้องมีอายุ 45 ปี ขึ้นไป
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
 • ถอนได้เมื่อมีอายุครบ 60 ปี หรือเมื่อฝากครบ 5 ปี หากต้องการถอนก่อนถือว่าปิดบัญชี และจะไม่ สามารถเปิดได้อีก ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ โดย จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนถอน 1 วัน


 • สมาชิกต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
 • ถอนได้เมื่อฝากครบ 5 ปี หากต้องการถอนก่อน ถือว่าปิดบัญชี และจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้อีก ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ โดยจะคิดดอกเบี้ย ให้ถึงวันก่อนถอน 1 วันกรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย ติดต่อขอออกสมุดใหม่ ได้ที่สหกรณ์ แนบเอกสารดังนี้
 1. บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ของเจ้าของบัญชี
 2. สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
เจ้าของบัญชี ผู้รับมอบอำนาจ
 • ใบถอนเงินฝากสหกรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชี ตามที่ให้ตัวอย่างไว้กับสหกรณ์ 
 •  ฝากบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ฉบับจริง มาด้วย
 •  ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา

(ปิดให้บริการรับฝาก-ถอนเงิน เวลา 15.30 น.ทุกวันทำการ)