1. หน้าแรก
  2. คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก เพื่อให้ทําหน้าที่บริหารงานสหกรณ์แทนมวลสมาชิก โดยปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินการ(ชุดที่ 34) จำนวน 15 คน