1. หน้าแรก
  2. ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 34

ผู้ตรวจสอบกิจการ

“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จำกัด มีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน ได้แก่

นายนพดล  สุวประดับ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายชูชีพ มีเจริญ

ผู้ตรวจสอบกิจการ


- ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์
- ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจ แต่ละประเภทของสหกรณ์
- ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ สัญญาจ้าง และหลักประกัน
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์
- ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณา หาการทางปรับปรุง แผนงาน หรือข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ คำสั่งของสหกรณ์
- เสนอรายงานผลกการตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมการ ดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป
- ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามคณะกรรมการดำเนินการมอบให้