ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์ประสานงานสสธท.สอ.สธ.จ.ฉะเชิงเทรา

image description

วันที่ 20 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เวลา 12.30 น. นายชาญเลขา กุลละ วณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 34 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อรับทราบจำนวนสมาชิกเข ...


image description

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายณัฐพล ขำสำอางค์ เป็นจำนวนเงิน 1,018,063.64 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหกสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) ในนามศูนย์ประสานงาน ...


image description

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธาน กรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 13/2566 รับทราบจำนวนสมาชิกเข้าใหม่ พ้นสภาพ ทั้งของ ...


image description

วันนี้ 17 ตุลาคม 2566 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานศูนย์ประสานงาน และนายปราโมทย์ ตันดี กรรมการ มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายสายรุ้ง พลดงนอก เลขทะเบียน 137486 เป็นจำนวนเงิน 1,003,133.26 บาท ...


image description

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ของนางจารุณี กาญจนกัณโห เป็นจำนวนเงิน 1,011,723.05 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทห้าสตางค์) ในนามศูนย์ปร ...