1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธาน กรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 34 ครั้งที่ 22567 เพื่อติดตามการดำเนินงานของ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการคัดเลือกและทำลายเอกสาร คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบรายงานกิจการ ผลการปฏิบัติงาน รายงาน ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ฐานะการลงทุน พิจารณาสมาชิกเข้าใหม่-ลาออก เพื่อพัฒนาระบบ บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว รอบคอบ อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ต้องอยู่กายใต้กฎระเบียบต่าง ๆด้วย โดยเน้นย้ำให้ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้ง ของสหกรณ์ฯ และสมาชิก ควบคู่ไปด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567