1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้

โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ฯ ให้ทันสมัย ใน "โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด" โดยมี นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ นายโฆษิต ชุมเกษียร ผู้จัดการ ร่วมกับ น.ส.ทวีวรรณ อุพิณ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ช้อบังคับ และกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 32 คน

โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้