1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2567

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธาน กรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดณะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 34 ครั้งที่ 4/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานของ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการคัดเลือกและทำลายเอกสาร คณะกรรมการจัดซื้อ/จัด จ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบรายงานกิจการ ผลการปฏิบัติงาน รายงานประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ฐานะการลงทุน พิจารณาสมาชิกเข้าใหม่-ลาออก เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีความ สะดวกรวดเร็ว รอบคอบ อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ต้องอยู่กายใต้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้วย โดยเน้นย้ำให้ กรรมการเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งของสหกรณ์ฯ และ สมาชิก ควบคู่ไปด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2567