1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ

อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุนทร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ" ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567 โครงการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ โดยมีนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้ สหกรณ์ฯ ได้เชิญ ผศ.ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ กลยุทธ์ วิธีการจูงใจให้สินค้าน่าสนใจ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์ สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจส่วนตัว เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 51 คน

อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ
อบรมหลักสูตร ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย ๆ