ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ การให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยสมาชิกที่มีสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ฯ จะยื่นขอกู้เงินทุกประเภทได้ต่อเมื่อ สัญญา เงินกู้ฉบับล่าสุดของสมาชิก พ้นกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ยกเว้น การขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด โทรศัพท์ 038-516731, 096-9743218

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด