ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11. และข้อ 116. ประกอบกับมติที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสวัสดิการโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ดังนี้

หลักเกณฑ์เดิมหลักเกณฑ์ใหม่
ทุนเรือนหุ้น 
วงเงินกู้(บาท) 
จำนวนผู้ค้ำประกัน
ทุนเรือนหุ้น 
วงเงินกู้(บาท) 
จำนวนผู้ค้ำประกัน

ต้องมี
ทุนเรือนหุ้น
5%
ของ
จำนวนเงิน
ที่ขอกู้

ไม่เกิน  50,000

1  คน

เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ไม่เกิน  50,000

1  คน

ไม่เกิน 100,000

2  คน

10,000 - 29,999

ไม่เกิน 100,000

2  คน

ไม่เกิน 300,000

3  คน

30,000 - 49,999

ไม่เกิน 300,000

3  คน

ไม่เกิน 500,000

50,000 - 79,999

ไม่เกิน 500,000

ไม่เกิน 800,000

4  คน

80,000 - 99,999

ไม่เกิน 800,000

4  คน

ไม่เกิน 1,000,000

5  คน

100,000 - 149,999

ไม่เกิน 1,000,000

5  คน

ไม่เกิน 1,500,000

150,000 - 199,999

ไม่เกิน 1,500,000

ไม่เกิน 2,000,000

200,000 ขึ้นไป

ไม่เกิน 2,000,000


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด โทรศัพท์ 038-516731, 096-9743218

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด