ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติกำหนด หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้

1. สมาชิกที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หากประสงค์จะยื่นขอกู้เงินสามารถนำเงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนบำนาญหลังเกษียณมาคำนวณวงเงินกู้ได้ โดยสมาชิกต้องแนบสลิปเงินเดือนปัจจุบัน และ เงินเดือนบำนาญหลังเกษียณประกอบการพิจารณา

2. สมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินโดยมียอดหนี้เงินกู้สามัญ และเงินกู้สามัญโครงการสวัสดิการเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก รวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ให้แนบเอกสารเครดิตบูโรประกอบการ ยื่นขอกู้เงิน


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด โทรศัพท์ 038-516731, 096-9743218

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด