ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 34 ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับ ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ดังนี้

ลำดับที่ ประเภท อัตราดอกเบี้ยเดิม อัตราดอกเบี้ยใหม่
1. เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน 6.50 4.75
2. โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์ (มือสอง) 4.20 3.20
3. โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
- หลังแรก
3.25 3.50

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด โทรศัพท์ 038-516731, 096-9743218

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด