ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11. และข้อ 116. ประกอบกับมติที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 มีมติ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพสมาชิก ดังนี้
หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ใหม่
- จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี
- ส่งชำระไม่เกิน 144 งวด
- ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 2 ราย โดยต้องมี ตำแหน่งอยู่ในระดับเดียวกันกับผู้กู้ หรือสูงกว่า
- จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี
- ส่งชำระไม่เกิน 144 งวด
วงเงินกู้ (บาท) ผู้ค้ำประกัน
ไม่เกิน 250,000 1 คน
สูงกว่า 250,001 -500,000 2 คน
500,001-750,0003 คน
750,001 -1,000,0004 คน
ผู้ค้ำประกันต้องมีตำแหน่งอยู่ในระดับเดียวกันกับผู้กู้ หรือสูงกว่าทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด โทรศัพท์ 038-516731, 096-9743218

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด