ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 6 /2566 เพื่อติดตามความคืบหน้า การขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสี่ยชีวิต พร้อมทั้งรับทราบจำนวนสมาชิกเข้าใหม่ พ้นสภาพ ขออุทธรณ์กลับมาเป็นสมาชิก ทั้งของสมาคมฯ และกองทุนฯ เพื่อทายาทจะได้รับ ผลประโยชน์ด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้วย โดยเน้นย้ำให้ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกให้ ได้มากที่สุด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน

ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2566