สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายสายรุ้ง พลดงนอก

วันนี้ 17 ตุลาคม 2566 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานศูนย์ประสานงาน และนายปราโมทย์ ตันดี กรรมการ มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายสายรุ้ง พลดงนอก เลขทะเบียน 137486 เป็นจำนวนเงิน 1,003,133.26 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายสายรุ้ง พลดงนอก