ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 20 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เวลา 12.30 น. นายชาญเลขา กุลละ วณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 34 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อรับทราบจำนวนสมาชิกเข้าใหม่ พ้นสภาพเนื่องจากเสียชีวิต เพื่อทายาทจะได้รับ ผลประโยชน์ด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้วย โดยเน้นย้ำให้ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกให้ ได้มากที่สุด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน

ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สสธท. จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2567